• ห้องอิ่มจัง
  • ห้องอิ่มใจ
  • ห้องอิ่มรัก
  • ห้องอิ่มสุข
  • ห้องอิ่มแปล้
  • ห้องอิ่มละมุน
  • ห้องอิ่มละไม
  • ห้องอิ่มอุ่นเกาะล้านเกาะล้าน
พัทยารีสอร์ท
ห้องพัก
วัน อาทิตย์ - ศุกร์
1,500 บาท
วัน เสาร์ - วันหยุดนัขตฤกษ์ ราคาพิเศษ


วัน อาทิตย์ - ศุกร์
1,500 บาท
วัน เสาร์ - วันหยุดนัขตฤกษ ราคาพิเศษ


วัน อาทิตย์ - ศุกร์
1,500 บาท
วัน เสาร์ - วันหยุดนัขตฤกษ ราคาพิเศษ

 
Copyright © 2008 by kohlarnresort All rights reserved.
Tel : 086-1138037 / 086-3234731
 
Developed
by